Sorg

Sorg vir mekaar as gelowiges is ‘n opdrag van Christus. In Randburg kan lidmate op verskillende maniere deel word van die versorgingsprogram vir lidmate. Daar bestaan steeds ‘n aantal wyke in areas waar ‘n redelike konsentrasie van lidmate woon. Wyksleiers aanvaar verantwoordelikheid vir die kwartaallikse besoek aan die lidmate. Lidmate wat nie in ‘n wyk inskakel nie word by ‘n gemeentegroep ingedeel. So ‘n groep word gevorm deur ‘n verskeidenheid lidmate wat onder leiding van ‘n groepleier minstens een keer per kwartaal na die erediens by die kerk byeenkom. Omgeegroepe bied ‘n baie nouer band tussen lidmate en kom meestal twee weekliks byeen alhoewel sommige reeds gegroei het tot ‘n weeklikse byeenkoms. Die vrouelidmate van die gemeente word ook in bloke ingedeel met die ideaal dat ‘n kwartaallikse byeenkoms met die blokleidster sal plaasvind.

Die Media- en Tegnologie-taakgroep sorg vir effektiewe kommunikasie met die gemeente dmv nuusbriewe en ander tegnologiese hulpmiddels. Die Steundienste Taakgroep versorg en bestuur die geboue, personeel en bronne van die gemeente.

Meer inligting oor kontakpersone en geleenthede om in die Sorg Diensgroep betrokke te raak verskyn in die Diensgids