Groei

Groei in geloof, liefde en diens is ‘n wesenlike deel van ‘n Christus-gelowige se lewe. Inhoud word hieraan gegee deur geleenthede van aanbidding, gebed en persoonlike geloofstoerusting wat in ‘n verskeidenheid van geestelike behoeftes voorsien. Naas die eredienste en weeklikse Bybelstudiegroepe word 24-uur wegbreke (“power breaks”) vir teikengroepe soos manne, egpare en gebedsvennote aangebied. Aktuele 40 dae-reekse word ook in die jaarprogram opgeneem en in 2013 kan lidmate in ‘n 1:1 verhouding met iemand anders “Wandel 100 dae in die Skrif” beleef. Meer besonderhede word deurlopend in die Kwartaalkronieke en afkondigings bekendgemaak. 

Gebed is ‘n belangrike deel van Christene se lewe. Voorbidding vir mense en sake vind in die erediens plaas maar kry spesifiek aandag in ‘n vroegdag gebedsuur elke Saterdagoggend om 07:00. Die gebedsbediening maak ook gebruik van ‘n gebedsketting wat vir krisissituasies en ander versoeke geaktiveer word. ‘n Maandelikse gebedsbulletin gee leiding oor ‘n verskeidenheid sake en mense waarvoor lidmate in persoonlike stiltetyd kan bid.

Meer inligting oor kontakpersone en geleenthede om in die Groei Diensgroep betrokke te raak verskyn in die Diensgids