Geleenthede .. om te groei en te sorg en te dien.


 ‘n Oorsigtelike beeld van die gemeente se dienswerk:

Die kerkraad het die bedieningsstrukture ingerig met 3 fokusgroepe wat aandag gee aan die gemeente se lewe van GROEI, SORG en DIEN. Die volgende geleenthede en behoeftes BIED AAN lidmate ruimte om betrokke te raak al ontbreek sameroepers nog by ‘n aantal van die inisiatiewe.

In ons lewe van GROEI aanbiddend en lerend in die geloof as God se kinders

 • Bybelstudiegroepe vir geloofsgroei.  Verskeie groepe kom deur die week byeen maar daar is altyd ruimte vir lidmate wat wil aansluit of nuwe groepe wil vorm.  Praat met ds Servaas (082 552 5093) hieroor.
 • Gebedsketting wat voorbidding doen dmv ‘n kettingreaksie. Mynhardt Kapp (082 570 4309) neem die leiding en het lidmate nodig wat verantwoordelikheid as voorbidders wil aanvaar.
 • Erediensspan beplan die erediens saam met die leraars en doen nasorg  Ons soek na lidmate wat  hierdie ideaal kan help realiseer. Kontak ds Servaas de Kock (082 552 5093) om aan te meld.
 • Musiek- en sanggroep … vir eredienste en ander byeenkomste. Lidmate wat bedrewe is met musiekinstrumente of lief is vir sing kan hierdie groep beslis te versterk.
 • Jeugwerkom ons kinders te versorg. Kleuter- en kleinkerk het altyd hulpaanbieders nodig. Daar is ook ‘n nood aan afloskategete en ouers wat kategete kan ondersteun. J@m (Jesus en ek) vir junior en seniorkinders het gereeld byeenkomste en benodig hulp daarmee. Praat met ds Servaas (082 552 5093) om betrokke te raak.
 

In ons lewe van SORG vir ons lewe as lidmate van ‘n gemeente


 • Bejaardesorg … om ouer lidmate in die gemeente te versorg. Marena van Reenen (082 903 3973) is die sameroeper. Ons soek na lidmate wat op verskeie maniere bejaardes wil “aanneem”.
 • Lekker Kuierklubvir die gesellige saamwees van afgetrede lidmate. MW Moll (082 556 7942) is die sameroeper. Meer komiteelede en nog meer lidmate wat die kuiers bywoon is baie nodig.  
 • Begrafnisdienste verskaf verversings tydens roudienste. Suzanné de Kock (082 856 9892) is die sameroeper en lidmate wat kan help met voorbereiding en bediening is nodig.
 • Rousmart, siekebesoek en traumasorg … vir die ondersteuning van lidmate in die treurproses, met siekte en  lewenskrisisse. Ons soek na ‘n sameroeper en lidmate wat as versorgers opgelei wil word.
 • Wyksleiers … wat kan help met kwartaallikse besoeke.  Ons lidmaattal groei en ons het ‘n tekort aan gewillige lidmate wat dié dienswerk kan verrig.  Praat met ds Servaas (082 552 5093) daaroor.
 • Omgeegroepe … om ons sorg vir mekaar te verdiep. Lidmate kan by ‘n groep saamgestel gerig volgens hulle profiel inskakel. Hennie van Rensburg (083 325 3329) het meer besonderhede oor die samestelling van groepe.
 • Gemeentegroepe … waarin lidmate wat versprei woon kwartaalliks vergader. Ons soek na groepleiers wat die organisasie en fasilitering van dié groepe kan behartig.
 • Vrouelidmate lewer in blokgroepe spesifieke diens. Ons wil graag alle vrouelidmate geleentheid bied om effektief diens te lewer. Kontak Suzanné de Kock (082 856 9892) vir die blokleidsters se besonderhede.
 • Tegniese span hanteer die klank en oudio-visuele toerusting tydens byeenkomste. ‘n Tegniese aanvoeling en rekenaarvaardigheid is belangrik. Meld by Leo Thamm (787 7157) of André Verrynne (083 271 2571) aan.
 • Media … om inligting effektief en byderwets oor te dra. Verskeie soorte vaardighede tov elektroniese, gedrukte en visuele media is baie nodig. Meer inligting by ds Servaas (082 552 5093).
 • Gemeentenuusbriefwat kwartaalliks verskyn. Dié nuusbrief was nou vir ‘n paar jaar “rustend” maar vesrkyn weer in Oktober. Ons het skrywers, digters, ens, nodig. Carina Kapp (083 625 3633) neem die leiding hiermee.
 • Finansies, eiendomme en personeel … moet bestuur en versorg word. Spesifieke vaardighede is baie nodig vir hierdie aksies. Meld sommer by die kerkkantoor aan vir diens.

In ons lewe van DIENSas God se gestuurde instrumente vir mekaar en in die wêreld

 • Die gemeente verleen hulp aan MES (Middestad), Cosmo City, Orange Farm, Abraham Kriel Kindersorg en Help die Kind (Hoërskool Randburg), Ekklesiapark (bejaardes), ‘n werkersklas en ‘n gemeente-sopkombuis. Elke aksie het baie ruimte vir lidmate om dadelik op verskeie maniere betrokke te raak by hierdie aksies waarin die nood so groot is! Doen by die kerkkantoor navraag oor die kontakpersone se besonderhede.
 • Uitreike na projekte in die nabye en wyer gemeenskap waarin die Woord en materiële hulp saam aangebied word vind kwartaalliks plaas. Hierdie uitreike wil fisiese nood verlig maar ook geestelike hulp verleen. Dit bied ‘n groot geleentheid tot diens vir talle lidmate. Besonderhede verskyn in die Kwartaalkroniek en weeklikse nuusbrief.
 • Bybelverspreiding stel dmv subsidie Bybels in ‘n verskeidenheid tale beskikbaar sodat lidmate dit in werkplekke kan versprei. Alda Laubscher (083 434 7160) koördineer hierdie besondere projek.